Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti vznikající ze smluvních vztahů obchodní společnosti ImperialMedia s. r. o., se sídlem Svatojiřské nábřeží 1208, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 27737683, DIČ: CZ27737683, zapsaná v obchod. rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložka 55699 (dále jen „PRODÁVAJÍCÍ“) a jejích zákazníků (dále jen „KUPUJÍCÍ) při prodeji a dodávkách výrobků z e-shopu promodarky.cz (dále jen také „smlouvy“). VOP jsou vydané dle ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo jen „obč. zák.“).

1.2 Ve smyslu těchto podmínek se vykládají níže uvedené pojmy takto: Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely ustanovení § 1963 obč. zák. se za podnikatele považuje také osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popř. osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele. Spotřebitelem je každý člověk, který uzavírá smlouvu s prodávajícím mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Odesláním objednávky činí kupující závazný návrh na uzavření kupní smlouvy a potvrzením této objednávky ze strany prodávajícího dochází k uzavření kupní smlouvy mezi stranami, jejímž předmětem je prodej zboží z e-shopu (dále jen „smlouva“).

1.3 Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí smlouvy. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se řádně obeznámil s obsahem VOP a nečiní vůči nim žádné výhrady.

1.4 Odchylná ustanovení smlouvy od VOP mají přednost před VOP.

1.5 Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

1.6 Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

1.7 Zboží z tohoto e-shopu je určeno pro reklamní a/nebo propagační účely.

 

2. Kontaktní údaje prodávajícího

Firma: ImperialMedia s. r. o.
Sídlo: Svatojiřské nábřeží 1208
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika

IČ: 27737683
DIČ: CZ27737683

Telefon: +420 571 117 400
Email: info@promodarky.cz
Web: www.promodarky.cz

 

3. Zboží a jeho potisk, cena zboží a způsob platby

3.1  Informace o zboží (výrobcích) poskytuje prodávající v rámci e-shopu v rozsahu: popis výrobků (zahrnující zejména jejich označení, materiál, barva, velikost, typ a způsob balení). Pokud jsou zde uvedeny ceny výrobků, jsou uvedeny mimo náklady na doručení zboží. Informace o zboží, týkající se velikosti, barvy a balení jednotlivých položek, se mohou od skutečnosti mírně lišit. Žádná z těchto změn (pokud není podstatná) však není důvodem pro reklamaci, a to ani v případě, že je těchto změn více v rámci jedné dodávky zboží.

3.2  Fotografie uvedené na stránkách e-shopu jsou ilustrační. Ve většině případů se fotografie výrobků shodují se skutečností. Některé výrobky se však stále vyvíjí a mění, a proto se dostupné fotografie zboží mohou lišit od skutečnosti (např. v designu, v barvě, v balení). Tyto skutečnosti bere kupující na vědomí vč. toho, že tyto drobné odlišnosti nebudou moci být rovněž předmětem reklamace.

3.3  Prodávající negarantuje přesnou barvu potisku dle vzorníku barev Pantone, především u potisku zboží s jinou barvou než bílou. Logo nebo značka, která bude vytištěna na zboží musí být dodána v digitálním vektorovém formátu, který je editovatelný v programu Corel Draw 13 (.cet) nebo Adobe Illustrator (.ai). V opačném případě budou náklady spojené s přípravou návrhu loga účtovány kupujícímu dle hodinové sazby 450 Kč/hod. + DPH. Všechny grafické podklady musí být schváleny mezi prodávajícím a kupujícím e-mailem.

3.4  Prodávající akceptuje platbu pouze na základě zálohové faktury ve výši 100 % ceny objednaného zboží vč. nákladů na dopravu, která bude kupujícímu doručena emailem bez zbytečného odkladu po uskutečnění objednávky. Zaslání této zálohové faktury se považuje za akceptaci objednávky ze strany prodávajícího. Zboží nebude kupujícímu odesláno před úhradou zálohové faktury.

3.5  Rezervace zboží na skladě proběhne až po uhrazení zálohové faktury. Kupující bere na vědomí, že může v mezidobí nastat situace, že než bude zboží uhrazeno, může dojít k vyprodání celé zásoby daného zboží nebo jeho části. V takovém případě bude kupující prodávajícím neprodleně kontaktován, aby schválil nižší množství kusů daného zboží v objednávce, případně pozdější termín dodání. Pokud se účastníci nedohodnou na změně objednávky ve smyslu výše uvedeného, je každá ze stran oprávněna od uzavřené kupní smlouvy odstoupit.

 

4. Doručení zboží, doprava, doklady k prodeji zboží

4.1 Dodávky výrobků . Zboží je expedováno prostřednictvím zvolené přepravní společnosti do 48 hodin (pokud bude lhůta delší, prodávající bude informovat kupujícího) od zaslání závazné objednávky nebo od schválení platby na fakturu se splatností 14 dní (tato lhůta platí v případě, že zboží nebude nijak upravováno např. potiskem). Do lhůty pro expedici zboží se nepočítají dny pracovního volna.

4.2 Prodávající akceptuje pouze objednávky s doručením na území České republiky.

4.3 Cena dopravy
Při odběru výrobků do 1 500 Kč bez DPH je prodávajícímu účtován poplatek za doručení ve výši 98 Kč bez DPH (119 Kč s DPH). Při odběru výrobků nad 1 500 Kč bez DPH dopravu hradí prodávající.

4.4 Kupující se tímto zavazuje, že u veškerých objednaných zásilek si řádně zkontroluje počet balení, stav zásilky a v případě poškození zásilky bude informovat ihned prodávajícího. Prodávající nedoporučuje přebírat zásilku se zbožím v případě zjevně poškozeného obalu. Reklamace zboží v důsledku poškozeného balení zásilky bude prodávajícím akceptována pouze v případě, že kupující tuto informaci uvede v potvrzení o převzetí zásilky.

4.5 Přepokládané datum doručení není závazné z důvodu realizace přepravy třetí stranou – přepravcem. Pokud však kupující zboží neobdrží v avizovaném termínu, je povinen o tom neprodleně informovat prodávajícího.

4.6 Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, případné jiné doklady (např. prohlášení o shodě, certifikát) odešle prodávající kupujícímu spolu se zbožím, případně do dvou pracovních dnů od odeslání zboží na emailovou adresu kupujícího.

 

5. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

5.1 Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Kupující však není oprávněn odstoupit od smlouvy na zboží, které bylo upraveno dle přání kupujícího např. zboží bude označeno logem či jiným označením dle požadavku kupujícího.

5.2 Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle ve 14 denní lhůtě na adresu sídla společnosti nebo na kontaktní email (sídlo i email uveden v části 2. těchto VOP). Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu/číslo smlouvy/daňového dokladu, bankovní spojení kupujícího pro vrácení kupní ceny a zvolený způsob vrácení zboží.

5.3 Jakmile obdržíme formulář pro odstoupení od smlouvy, zašleme kurýra, který si vyzvedne balíček na Vaší adrese. Do zásilky ke zboží se doporučuje přidat průvodní dopis (ten může být shodný s odstoupením od kupní smlouvy, které již bylo prodávajícímu zasláno) a nutnou náležitostí je kopie faktury. Zásilky zaslané kupujícím na dobírku nebudou prodávajícím převzaty. Zboží musí být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

5.4 Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání (prodávající vrátí kupujícímu náklady na dodání, které odpovídají nejlevnějšímu nabízenému způsobu doručení, i když kupující původně zvolil dražší způsob doručení), a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, prodávající však není povinen vrátit částku kupujícímu dříve, než mu bude zboží doručeno zpět nebo než obdrží potvrzení, že zboží bylo kupujícím odesláno. Tato částka bude vrácena stejným způsobem, jakým prodávající platbu od kupujícího přijal, pokud kupující nepožádá o jiný způsob vrácení kupní ceny. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

5.5 Vzor pro odstoupení od smlouvy je dostupný v sekci Reklamace, kupující tento vzor může, ale nemusí pro odstoupení od smlouvy použít.

 

6. Jakost zboží a práva a povinnosti z vadného plnění

6.1 Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá, s výjimkami uvedenými v čl. 3. 1 a 3. 2 VOP. V případě prodeje zboží spotřebiteli platí, že vyskytne-li se vada zboží do šesti měsíců od jeho převzetí, tak se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

 

7. Záruční doba, podstatné a nepodstatné porušení smlouvy 

7.1 Při prodeji zboží spotřebiteli prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

7.2 Při prodeji zboží podnikateli prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 30-ti denní záruční době.

7.3 V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) bezplatné odstranění vady opravou,

c) přiměřenou slevu z kupní ceny,

d) vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

 

7.4 Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

7.5 U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.6 Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy.

7.7 Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

8. Reklamace vad

8.1 Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní tak v písemné podobě, nejlépe vyplněním reklamačního formuláře, který je k dispozici v sekci Reklamace. V tomto uvede své kontaktní údaje, identifikaci reklamovaného zboží, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Tento formulář odešle kupující prodávajícímu v listinné podobě do sídla prodávajícího nebo zašle emailem na emailovou adresu prodávajícího, uvedeno v odstavci 2 těchto VOP.

8.2 Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neopravitelná. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

8.3 Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

8.4 Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení v této lhůtě kupujícímu sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

8.5 Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

8.6 Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

8.7 U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

9. Řešení sporů

9.1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Pokud je kupující podnikatelem, tak ve smyslu §89a o. s. ř. se sjednává místní příslušnost soudu dle sídla prodávajícího.

9.2 Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

9.3 Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

9.4 Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

10. Závěrečná ustanovení

10.1 VOP platí ve znění uvedeném na webových stránkách prodávajícího v den uzavření smlouvy.

10.2 Nestanoví-li VOP nebo smlouva jinak, řídí se smluvní vztahy mezi stranami českým právem, a to ustanoveními zejm. občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele (pokud je kupující spotřebitelem) a souvisejícími právními předpisy účinnými na území České republiky v době uzavření

10.3 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách e-shopu prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek.

 

V Uherském Hradišti dne 1. 1. 2024