Zásady zpracování osobních údajů

1.  Prohlášení správce

Naše obchodní společnost ImperialMedia s. r. o., se sídlem Svatojiřské nábřeží 1208, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 27737683, DIČ: CZ27737683, zapsaná v obchod. rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložka 55699 coby správce osobních údajů a provozovatel e-shopu promodarky.cz,

Kontaktní údaje:
Telefon: +420 571 117 400
Email: info@promodarky.cz

se při nakládání s Vašimi osobními údaji řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Vaše osobní údaje považujeme za přísně důvěrné a nakládáme s nimi v souladu s GDPR.

 

2.  Jaké údaje jsou zpracovány a k jakému účelu

Pro uzavření kupní smlouvy potřebujeme, abyste nám sdělili Vaše jméno, příjmení (případně název společnosti, IČ a DIČ, kontaktní osobu), adresu bydliště nebo sídla (fakturační a případně dodací), telefonní a mailový kontakt. V případě vrácení zboží a kupní ceny potřebujeme znát i číslo Vašeho bankovního účtu, na který má být kupní cena vrácena. Rovněž jsou námi evidovány všechny Vaše uskutečněné nákupy v našem e-shopu. V případě vyzvednutí objednávky, jenž byla uhrazena předem, při vyzvednutí reklamovaného zboží nebo při vrácení kupní ceny od Vás můžeme požadovat i předložení identifikačního dokladu (OP nebo CP), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů Vám můžeme odmítnout zboží či peníze vydat/proplatit.

a)  Údaje zpracovávané bez Vašeho souhlasu
K uskutečnění obchodu, dodání zboží, vyřízení reklamace, vrácení kupní ceny a k souvisejícím úkonům není potřebný Váš souhlas se zpracováním osobním údajům, neboť se jedná o plnění smluvního závazku.  Vaše právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se tedy v tomto případě neuplatní. Vaše osobní údaje však nebudou bez Vašeho výslovného souhlasu předávány třetím osobám s výjimkou plnění smlouvy a plnění zákonných povinností vůči orgánům veřejné moci na základě jejich zákonného zmocnění. Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného rozhodování vč. profilování. Osobní údaje budou námi zpracovávány po dobu platnosti kupní smlouvy a dále nejméně po dobu pěti let od ukončení smluvního vztahu dle zákona o účetnictví. Po skončení platnosti smlouvy a nároků s plněním smlouvy spojených bude s těmi údaji naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a dle Nařízení GDPR.

b)  Údaje zpracovávané s Vaším výslovným souhlasem
K tomu, abyste mohli být registrováni v našem e-shopu jako stálý zákazník, je potřeba Vašeho výslovného souhlasu, uděleného v rámci této registrace. Rovněž je potřeba tohoto souhlasu, pokud budete chtít být informováni o našich obchodních akcích (souhlas se zasíláním obchodních sdělení). Údaje, které získáváme s Vaším souhlasem, slouží pro posouzení Vaší důvěryhodnosti a platební morálky. Máte právo u těchto osobních údajů kdykoli odvolat souhlas se zpracováním těchto osobních údajů zejm. zrušením registrace nebo oznámením, že si nepřejete zasílat obchodní sdělení. Vaše osobní údaje však nebudou bez Vašeho výslovného souhlasu předávány třetím osobám s výjimkou plnění smlouvy a plnění zákonných povinností. Tyto osobní údaje mohou být předmětem   profilování. Osobní údaje budou námi zpracovávány po celou dobu, dokud nebude Váš souhlas odvolán.

 

3.  Vaše práva v souvislosti se zpracováním

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte tato práva: Právo na přístup k osobním údajům znamená, že zákazník má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Zákazník má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má zákazník právo kdykoli doplnit. Právo na výmaz osobních údajů představuje povinnost správce zlikvidovat osobní údaje zákazníka, pokud tomu nebrání zákonné překážky např. plnění zákonných povinností správce, a zákazník o to požádá. Zákazník má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce nebo je nezbytné pro plnění povinností ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má zákazník právo kdykoli vznést námitku. Právo na přenositelnost údajů dává zákazníkovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu a následně je předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou. V případě, že bude zákazník nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

V Uherském Hradišti dne 30. 07. 2021